loader image

Aviso Legal

CONDICIÓNS E TERMOS DE USO DA WEB

Titularidade:

A sociedade CUARTAZONA ENXEÑERÍA S.L. é a titular dos dominios da internet www.cuartazona.gal, www.cuartazona.es e www.cuartazona.com

En cumprimento do deber de identificación esixido polo artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos identificativos: o organismo titular desta web Site é CUARTAZONA ENXEÑERÍA S.L., con CIF número B70419304 e domicilio en rúa Dublín 4, baixo D – 15707, Santiago de Compostela (A Coruña – España); rexistrada no rexistro mercatil  da Coruña, Tomo 3.522, folio 140, folla C-51.698.

En virtude dos dereitos legais que lle asisten, CUARTAZONA ENXEÑERÍA S.L. se reserva a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, modificacións e actualizacións sobre a información contida ou na súa configuración ou presentación.

En caso de notificacións, terán que facerse ao seguinte correo electrónico de contacto: cuartazona@cuartazona.es, ou mediante correo postal á dirección antes indicada.

Protección de datos:

Os datos que vostede nos achega serán tratados de forma estritamente confidencial. De conformidade co disposto en a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, todos os datos achegados serán recolleitos nun ficheiro titularidade da empresa, cuxa creación será comunicada á Axencia Española de Protección de Datos.

O responsable do tratamento é CUARTAZONA INGENIRÍA S.L., e vostede terá dereito a exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos establecidos na lexislación vixente, mediante comunicación á dirección antes indicada.

CUARTAZONA ENXEÑERÍA S.L. solicita a súa autorización para realizar o tratamento dos seus datos conforme ao disposto anteriormente. Con todo, se vostede non desexa que este tratamento prodúzase, poderá comunicárnolo dirixíndose a esta compañía por calquera dos medios antes indicados.

Condicions de uso:

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí indicadas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

Queda prohibido o envío de comunicacións publicitarias ou promocionais por correo electrónico ou outro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente non fose solicitada (SPAM) dirixido ás contas de correo electrónico utilizadas nesta web, así como a utilización desta web con fins comerciais ou de maneira inadecuada, atendendo á súa propia finalidade.

Queda prohibido o acceso por parte do usuario ao sitio web de modo que dane, deteriore, inutilice ou sobrecargue os servizos e/ou a información ofrecida.

Propiedade intelectual:

CUARTAZONA ENXEÑERÍA S.L. é titular dos dominios da internet: cuartazona. gal, cuartazona.es e cuartazona. com

Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

A reprodución dos contidos desta web non está autorizada para ningún tipo de uso sen previa autorización por parte do titular. Calquera uso non autorizado previamente será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor. O incumprimento desta condición, dará lugar á correspondente acción por danos e prexuízos que a compañía podería iniciar en contra do infractor.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico: cuartazona@cuartazona.es

Cláusula de excensión de responsabilidade:

O contido facilitado a través desta web emítese con efectos simplemente informativos e, aínda que se efectuarán os esforzos precisos para que a información contida sexa exacta e actualizada, CUARTAZONA ENXEÑERÍA S.L. non garante a inexistencia de erros no contido deste sitio, nin que se atope totalmente actualizado.

A sociedade non se fai responsable dos danos, perdas ou uso dos datos contidos na web que puidese ocasionar o uso ilexítimo dos mesmos parte dos usuarios.

Scroll Up