Ano: 2015

Alcance: PROXECTO CONSTRUTIVO E.D.A.R. 2.860 h.e.

Obxectivo: Elaboración de Proxecto Construtivo incluíndo DESEÑO, DIMENSIONAMENTO E CÁLCULO para Depuradora de augas residuais de 2.860 h.e., condicionada á posibilidade de ampliación futura a 5.720 h.e.

Depuradora dotada de bombeo de cabeceira, pretratamento, tratamento secundario, tratamento terciario con microfiltración e desinfección U.V., e deshidratación de fangos (Incluída sala de control e urbanización)

Más