Ano: 2015

Alcance: Preparación da documentación técnica e asistencia para solicitude de AUTORIZACIÓN DE VERTIDO DE E.D.A.R.

Obxectivo: Elaboración de informe técnico de explotación da EDAR para a solicitude da OPTIMIZACIÓN do Plan de Seguimento ante organismo de Aguas.

Más